Splošni pogoji nagradne igre - Habit

PRAVILA NAGRADNE IGRE “Spoznaj zgodbo Habit”

 

1. UVODNE DOLOČBE

 

1. člen

S temi pravili in splošnimi pogoji nagradne igre »Spoznaj zgodbo Habit« so urejena pravila in pogoji sodelovanja ter izvedba nagradne igre, ki jo organizira družba Habit d.o.o., Koroška cesta 48, Velenje, 3320 Velenje (v nadaljevanju: organizator). Nagradna igra se opravi z namenom podelitve nagrad in promocije izdelkov in storitev.

Pogoji nagradne igre so objavljeni na spletni strani Habit; www.habit.si/splosni-pogoji-nagradne-igre

Vsi podatki in informacije, ki jih zahtevamo za udeležbo v nagradni igri, bodo posredovani le organizatorju. Za vsebino nagradne igre je izključno odgovoren organizator. Za vsa vprašanja v zvezi z nagradno igro se obrnite na elektronski naslov info@habit.si

 

2. TRAJANJE NAGRADNE IGRE

 

2. člen

Nagradna igra poteka:
– na spletni strani Habit (https://habit.si/nagradna-igra), v času od 15.03.2019 do vključno 20.04.2019
– preko izpolnjenega obrazca poslanega po pošti na organizatorjev naslov do vključno 25.04.2019

 

3. POGOJI IN NAČIN SODELOVANJA

 

3. člen

V nagradni igri lahko sodelujejo vse polnoletne fizične osebe, ki so hkrati etažni lastniki nepremičnin v upravljanju podjetja Habit, ki v času trajanja nagradne igre, do 25. aprila 2019, posredujejo na organizatorjev naslov izpolnjen obrazec ali preko spletnega obrazca samovoljno oddajo zahtevane kontaktne podatke (ime, priimek, E – poštni naslov, telefonska številka, ulica in hišna številka, poštna številka in pošta) in izrazijo svojo voljo glede ponujenega načina trženja (obveščanje o novostih na področju upravljanja stavb, ki jih upravlja Habit ter obveščanje o novih izdelkih in storitvah za dom v spletni trgovini Habit Shop). Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je tudi, da udeleženci soglašajo s Pravili nagradne igre »Spoznaj zgodbo Habit«.

Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je, da udeleženec pravilno odgovori na zastavljeno vprašanje in izpolni kontaktni obrazec ter je etažni lastnik nepremičnine podjetja Habit d.o.o.. Vsak udeleženec nagradne igre lahko le enkrat izpolni kontaktni obrazec.

V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, ki so zaposlene pri organizatorju te nagradne igre, vključno z njihovimi družinskimi člani ter osebe, ki neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne igre. V nagradni igri ne morejo sodelovati osebe, ki ne sprejmejo pravil nagradne igre. Komisija bo iz izbora navedene osebe izločila iz žreba za nagrado. Ena oseba lahko v nagradni igri sodeluje le z enim e-poštnim naslovom. V kolikor obstaja sum, da je ista oseba sodelovala v nagradni igri z uporabo različnih ali istih e-poštnih naslovov, jo ima organizator pravico nemudoma in nepreklicno izključiti iz nagradne igre (v nadaljevanju: izključiti; izključen; izključitev). Enako velja za primere, ko več oseb sodeluje z enim e-poštnim naslovom. V tem primeru ima organizator pravico izključiti vse osebe, ki so sodelovale z istim e-poštnim naslovom.

Izžrebanec je udeleženec nagradne igre, ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, je sprejel pogoje za sodelovanje v nagradni igri v skladu s 5. člen

om oziroma je bil na podlagi izpolnjenega kontaktnega obrazca izžreban za nagrado. Nagrajenec je izžrebanec, ki nagrado dejansko prejme oziroma prevzame po tem, ko je ob prevzemu nagrade predložil ustrezna dokazila.

 

4. člen

V izboru lahko sodelujejo vsi udeleženci, ki do izteka roka za oddajo, natančno določenega v 2. členu, izpolnijo kontaktni obrazec.

Postopek prijave poteka na naslednji način (Habit spletna stran www.habit.si):
Udeleženec v času trajanja nagradne igre, vključno do 25.04.2019 na spletni strani izpolni kontaktni obrazec in odgovori na nagradno vprašanje ali po pošti vrne na organizatorjev naslov kontaktni obrazec z označenim odgovorom na nagradno vprašanje. Nagrajenec bo izbran na način, da bo komisija opravila naključni žreb med vsemi udeleženci, ki izpolnjujejo pogoje teh Pravil. Pogoj, da je izžrebanec tudi nagrajenec je, da so vsa vprašanja pravilno odgovorjena, da je udeleženec vpisal svoje osebne podatke in da je etažni lastnik nepremičnine podjetja Habit.

Udeleženec mora izpolniti tudi druge pogoje, kot so opredeljeni v teh pravilih.

 

5. člen

Pogoj za sodelovanje je, da so udeleženci seznanjeni in se strinjajo s pravili nagradne igre. Šteje se, da je udeleženec prebral in se strinja s pravili nagradne igre s tem, ko je sprejel pravila nagradne igre pred reševanjem kontaktnega obrazca na spletni strani.

 

6. člen

Nakup izdelkov ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. Ob izpolnjevanju pogojev za sodelovanje v nagradni igri imajo udeleženci izbora enakovredne možnosti za pridobitev nagrade.

 

7. člen

Organizator lahko spremeni ta pravila, če to zahtevajo tehnični ali komercialni vzroki oziroma vzroki na strani javnosti. Organizator si pridržuje pravico do spremembe pravil, da bi se s tem izognil zlorabi nagradne igre v škodo sodelujočih. Organizator bo o vseh spremembah in novostih nagradne igre obveščal udeležence z objavami na spletni strani organizatorja (www.habit.si).

 

POTEK IZBIRE IN OPIS NAGRAD

 

8. člen

Izbira nagrajenca bo potekala dne 26.04.2019 ob 17.00 uri na sedežu podjetja Habit d.o.o. s strani tričlanske komisije.
Izmed članov komisije se določi predsednika, ki je dolžan pripraviti zapisnik o poteku izbire. Zapisnik, ki se hrani pri organizatorju, vsebuje podatke o:

– datumu, uri in kraju izbire,
– članih komisije,
– nagrajencu,
– uri zaključka izbire

Zapisnik podpišejo vsi člani komisije. Udeležencu nagradne igre bo omogočen vpogled v zapisnik do dveh mesecev po zaključku zadnjega izbora na podlagi pisne zahteve.

Rezultati izbora so dokončni in zoper njih ni mogoča pritožba.

Za razglasitev nagrajenca se bo opravil naključni žreb udeležencev, ki so v nagradni igri sodelovali preko kontaktnega ali spletnega obrazca, v katerem bodo izžrebani štirje nagrajenci.

 

9. člen

Nagradni sklad zajema 4 nagrade:

– 1x LED TV 55 Samsung 55NU7023 Šifra: UE55NU7023KXXH (403,05 eur + DDV)
– 1x Klimatska naprava Olimpia Splendid, NEXYA E Inverter 12 (3,5kW) (Cena MPC 549,00 eur + DDV)*
– 1x iRobot robotski sesalnik Roomba 606 (Cena 204,84 eur + DDV)
– 1x Xplore Havana 2 (Cena 104,40 eur + DDV)
*Cena ne vključuje montaže

Zgoraj navedena vrednost nagrade predstavlja tržno vrednost na dan sprejema teh pravil. Morebitna kasnejša sprememba tržne vrednosti ne vpliva na vrednost nagrad.

Nagrajenec se odpove vsem zahtevkom v zvezi z morebitnimi napakami prejete nagrade.

 

10. člen

 

Nagrade ni mogoče zamenjati ali izplačati v gotovini ter v nobenem primeru prenesti na tretjo osebo. Vsakdo je lahko izžreban le za eno nagrado. Nagrajenec ne more biti hkrati prejemnik nagrade, ki bo podeljena na podlagi izpolnjenega kontaktnega obrazca poslanega po pošti in obrazca oddanega na spletni strani.

 

5. OBVEŠČANJE NAGRAJENCEV

 

11. člen

Izžrebanec bo o prejemu nagrade in o osnovnih podatkih, ki so potrebne za njen prevzem, obveščen preko spletne strani organizatorja (www.habit.si), in sicer najkasneje v roku 7 delovnih dni od izbora.

Pogoj za prejem nagrad je, da izžrebanec organizatorju v 15 dneh po prejemu obvestila o rezultatih izbora, po elektronski pošti na naslov info@habit.si sporoči naslednje osebne podatke: ime, priimek, naslov stalnega oz. začasnega prebivališča, e-naslov in telefonska številka, davčna številka in davčna izpostava.

V primeru, da izžrebanec pravočasno ne posreduje točnih in pravilnih zahtevanih podatkov ali pa nagrade ne prevzame oziroma se nagradi odpove, izgubi pravico do nagrade, organizator pa je prost svoje obveznosti glede izročitve nagrad takemu izžrebancu. Nagrajenec pa v tem primeru nima pravice do kakršnegakoli drugega nadomestila. Organizator lahko v tem primeru nagrado uporabi za kakršenkoli drug namen.

 

12. člen

Nagrajencu organizator nagradne igre nagrado preda na svojem sedežu oziroma po dogovoru z nagrajencem nagrado pošlje priporočeno po pošti na naslov, ki ga navede ob posredovanju podatkov o naslovu. Stroške pošiljanja nagrade po pošti organizator nagradne igre ne krije, vendar jih v tem primeru krije nagrajenec.

Organizator bo nagrado izročil nagrajencu najkasneje v roku enega (1) meseca po izboru. Osebe, ki jim je bila delno ali v celoti odvzeta poslovna sposobnost, lahko nagrado prejmejo le na podlagi pisne odobritve zakonitega zastopnika. Pisna odobritev je lahko podana po tem, ko izžrebanec prejme obvestilo o nagradi, priloženo pa ji mora biti tudi dokazilo, da jo podaja upravičena oseba.

Ob prevzemu nagrade, poslane po pošti oz. ob osebnem prevzemu, se je izžrebanec dolžan izkazati v skladu s predpisi, ki veljajo za prevzem priporočenih poštnih pošiljk oz. z veljavnim osebnim dokumentom.

 

13. člen

Dokumentacijo v zvezi z nagradno igro hrani organizator, in sicer:
– dokumentacija v zvezi z organizacijo in izvedbo nagradne igre ter zbrane podatke, kakor tudi ta pravila, se hrani v prostorih organizatorja nagradne igre eno (1) leto;

– dokumentacija v zvezi z nagrajenci (obvestila o osebnih podatkih, davčna dokumentacija) se hrani v skladu z veljavnimi davčnimi in računovodskimi predpisi ter v skladu z EU direktivo GDPR.

Po preteku zgoraj navedenih rokov organizator nagradne igre dokumentacijo komisijsko uniči v skladu s svojimi internimi akti.

 

6. DAVEK IN AKONTACIJA DOHODNINE

 

14. člen

Pri nagradah do vrednosti 42 EUR, se akontacija dohodnine ne odvede, vrednost nagrade pa se tudi ne všteva v davčno osnovo prejemnika. V skladu z Zakonom o davčnem postopku je nagrajenec tudi za prejem nagrade do vrednosti 42 EUR, organizatorju dolžan sporočiti davčno številko.

 

15. člen

Plačilo davkov od nagrad (vključno z DDV-jem) je odgovornost organizatorja. Organizator bo za nagrajence od vrednosti nagrad odvedel akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. Morebitna doplačila dohodnine na podlagi letne dohodninske odločbe je dolžan poravnati prejemnik nagrade sam.

 

16. člen

Organizator bo dobitniku nagrade po pošti poslal potrdilo, ki se bo nanašalo na vrednost nagrade in znesek plačane akontacije davka, v kolikor višina vrednosti nagrade presega znesek 42 EUR. Dobitnik, ki bo prejel obvestilo, je dolžan to napovedati v svoji dohodninski napovedi za leto 2019. Organizator ni odgovoren za davke, ki se lahko pojavijo v povezavi s kakšnimi drugimi nagradami.

 

7. ZAUPNOST, VAROVANJE IN UPORABA OSEBNIH PODATKOV

 

17. člen

Podjetje Habit d.o.o. se zavezuje, da bo prejete osebne podatke varovalo skladno z določili zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov ter Splošnimi pogoji obdelave osebnih podatkov v družbi Habit d.o.o. dostopnimi na spletni strani www.habit.si/splosni-pogoji-nagradne-igre.

Organizator bo v vlogi upravljavca osebne podatke, ki jih pridobi od udeležencev in izžrebanca nagradne igre, samostojno in po lastni presoji uporabljal izključno za naslednje namene:
– izvedbo nagradne igre v vseh vidikih;
– obveščanje nagrajenca o rezultatu izbora in podelitvi nagrad;
– pošiljanje poštnih, e-poštnih in SMS sporočil s ponudbami, informacijami o novostih, akcijah in ugodnostih podjetja Habit d.o.o. (ob soglasju udeleženca nagradne igre),
– izvajanje neposrednih trženjskih akcij (ob soglasju udeleženca nagradne igre).

Upravljavec pridobljenih osebnih podatkov v nobenem primeru ne bo posredoval ali razkril tretjim osebam. Sodelujoči ima pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj. Pridobljeni osebni podatki se obdelujejo v skladu z zakonskim rokom oziroma do preklica privolitve.

Vsak sodelujoči lahko kadarkoli pisno zahteva, da Habit d.o.o. v 15. dneh po prejemu zahteve trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja, ter da ga o tem v nadaljnjih 5. dneh ustrezno obvesti. Preklic v pisni obliki se lahko posreduje po pošti na naslov Koroška cesta 48, 3320 Velenje ali na elektronski naslov info@habit.si. Stroške vseh dejanj v zvezi s preklicem, krije podjetje Habit d.o.o.

 

8. REKLAMACIJE IN PRITOŽBE

 

18. člen

Vse pritožbe in reklamacije, v zvezi z izvedbo nagradne igre rešuje organizator. V primeru utemeljenih reklamacij in pritožb v zvezi z nagradno igro se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil sodelujočega oziroma po potrebi tudi druge udeležence.

Podjetje Habit d.o.o. udeležencem zagotavlja podporo in pomoč na elektronskem naslovu info@habit.si

 

9. ODGOVORNOST

 

19. člen

Organizator se zavezuje, da bo naredil vse, kar je v njegovi moči, da bo nagradna igra korektno izpeljana, odgovornost pa ne vključuje primerov višje sile. V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila, logistične ovire, tehnične težave), organizator lahko odpove nagradno igro. O tem mora obvestiti udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za nastalo škodo. Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oziroma uporabo pravil je dokončna in velja za vse udeležence.

Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nedelovanje ali nepopolno delovanje elektronske pošte in internetne povezave sodelujočega. V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), organizator lahko odpove nagradno igro. O tem mora prek medijev obvestiti udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za nastalo škodo. Internetno povezavo sodelujočemu zaračuna internetni ponudnik po svojem veljavnem ceniku.

Organizator si pridržujeta pravico, da brez kakršnih koli obveznosti do sodelujočega vsebine, ki prikazujejo nasilje, orožje, droge, ki so žaljive, rasno nestrpne, obscene, ali so po mnenju organizatorja iz kakršnega koli drugega razloga neprimerne, izloči iz izbora. Udeleženec, ki posreduje vsebine, je v celoti odgovoren za vso škodo, ki bi jo lahko povzročil organizatorju ali katerim koli tretjim osebam s posredovanimi in objavljenimi vsebinami.

 

20. člen

Organizator ne nosi nobene odgovornosti, niti ne sodeluje v sporih glede lastništva nagrade. Vsi spori, povezani s pravicami okrog lastništva nagrade, ne bodo imeli nobenega vpliva na pravilo, da organizator dodeli nagrado tisti osebi, ki je organizatorju poslala svoje podatke v skladu s temi pravili. Organizator ne prevzema nobene in nikakršne odgovornosti za kakršno koli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema in koriščenja nagrade, s čimer se sodelujoči s pristopom k tej nagradni igri izrecno strinjajo.

V primeru kršitve navedenih pravil nagradne igre si organizator pridržuje pravico, da izključi kršitelje iz nagradne igre brez predhodnega opozorila. Izključene bodo tudi osebe, ki bodo pri sodelovanju v nagradni igri uporabljale nezakonite pripomočke (npr. hackertools, viruse, itd.) ali si drugače pridobivale koristi s pomočjo manipulacije. Tudi osebe, ki sodelujejo v imenu tretjih oseb (z njihovo vednostjo ali brez njihove vednosti) so lahko izključene iz nagradne igre, za kršitev pa se šteje tudi sodelovanje preko društev nagradnih iger, avtomatskih storitev in predvsem preko profesionalne službe z nagradnimi igrami. V primeru izključitve sodelovanja iz nagradne igre, se lahko nagrajencu naknadno odvzamejo nagrade oz. se od nagrajenca zahtevajo nazaj že izročene nagrade. V kolikor naknadno izključeni nagrajenec ne razpolaga več z izročeno nagrado, si organizator pridržuje pravico od njega zahtevati denarni znesek v višini vrednosti prejete nagrade.

 

10. KONČNE DOLOČBE

 

21. člen

Pravila nagradne igre stopijo v veljavo z dnem 15.03.2019. Pravila so, v času trajanja nagradne igre, na vpogled na spletni strani www.habit.si/splosni-pogoji-nagradne-igre

Pravila so obvezujoča za organizatorja, vse zaposlene in druge osebe, ki so kakorkoli povezane z nagradnim izborom, ki je predmet tega pravilnika, ter za udeležence nagradne igre, ki s potrditvijo teh pravil soglašajo z njimi. V primeru dodatnih vprašanj ali nejasnosti pošljite elektronsko pošto na naslov info@habit.si

 

Habit d.o.o.
V Velenju, dne 01.03.2019