Splošni pogoji - Habit

_

Pravna obvestila

 

IZJAVA O VAROVANJU PODATKOV ZA NAGRADNE IGRE

IZJAVA O VAROVANJU PODATKOV ZA E- RAČUNE 

IZJAVA O VAROVANJU PODATKOV VEZANIH NA PREJEM NOVIC

IZJAVA O VAROVANJU OSEBNIH PODATKOV GLEDE SNEMANJA ZBORA ETAŽNIH LASTNIKOV

IZJAVA O VAROVANJU OSEBNIH PODATKOV GLEDE PREVERJANJE POGOJA PCT NA ZBORIH

 

OMEJITEV ODGOVORNOSTI

Vsebina spletnega mesta je informativne narave. Habit Upravljanje z nepremičninami, d.o.o. (v nadaljevanju Habit d.o.o.) ne prevzema nikakršne odgovornosti za točnost in popolnost objavljenih podatkov ali za kakršnokoli škodo, ki bi bila uporabniku spletnega mesta povzročena zaradi uporabe informacij na spletnem mestu. Pridržujemo si pravico, da uporabnike napotimo na druge strani svetovnega spleta in ne prevzemamo nikakršne odgovornosti za njihovo vsebino. Habit d.o.o. bo z vzdrževanjem vsebine spletnega mesta skušal zagotavljati točnost in ažurnost podatkov, vendar ne jamčimo in ne prevzemamo odgovornosti za njihovo točnost in popolnost. Vsi uporabniki objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost. Habit d.o.o. si pridržuje pravico do spreminjanja, dodajanja ali odstranitve spletnih strani (v celoti ali delno) brez predhodnega opozorila in ne prevzema odgovornosti za kakršne koli posledice takih sprememb.

 

PRAVILA ZASEBNOSTI

Osnovna dejavnost družbe Habit d.o.o. je upravljanje objektov. Kot upravnik obdeluje tiste osebne podatke, ki jih potrebuje za opravljanje svoje dejavnosti, ki so mu zaupani z veljavno pogodbo o opravljanju storitev upravljanja, pa tudi za opravljanje tržne dejavnosti in za izpolnjevanje zakonskih obveznosti, ki iz tega razmerja izhajajo. Družba Habit d.o.o. skrbi za osebne podatke, ki jih obdeluje, v skladu z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov v Republiki Sloveniji (kot je zakon, ki ureja varstvo osebnih podatkov in Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov – Uredba (EU) 2016/679) ter internimi akti podjetja Habit d.o.o.

I. Osebna izkaznica upravljalca

Upravljalec je podjetje Habit d.o.o., s sedežem na Koroški cesti 48, 3320 Velenje, matična številka: 5495962000, davčna številka: SI 12249947, kontakt: habit@habit.si.

II. Viri osebnih podatkov v obdelovanju

 • od etažnih lastnikov, najemnikov, uporabnikov, prejemnikov položnic, preko na spletnih straneh objavljenih obrazcev, preko v nagradnih igrah danih podatkov, telefonskega naročanja izdelkov in neposrednega trženja;
 • ob primopredaji dokumentacije ob prevzemu stavbe v upravljanje od prejšnjega upravnika;
 • iz javnih evidenc (zemljiška knjiga, registri geodetske uprave) – javni dostop, kadar je izkazan pravni interes (sodni postopki, poizvedbe) pa tudi iz centralnega registra prebivalstva in nekaterih drugih evidenc, pri čemer je potrebno izpostaviti, da neposredne povezave z javnimi evidencami nima vzpostavljene;
 • iz sklenjenih pogodb, za potrebe njihovega izvajanja;
 • snemanje zborov etažnih lastnikov.

 

III. Vrste osebnih podatkov v obdelovanju

Upravljavec obdeluje naslednje osebne podatke spodaj navedenih kategorij fizičnih oseb, v kolikor jih iz zgoraj navedenih virov pridobi:

 1. etažnih lastnikov – ime, priimek, naslov, kontakt (telefonska številka, e-naslov), EMŠO, davčna številka, obstoj in višina dolga iz naslova neplačevanja obratovalnih stroškov ali iz naslova neplačevanja sredstev rezervnega sklada, podatke, vezane na posamezni del, katerega lastnik je oseba (solastniški delež, številka stanovanja, lega, kvadratura, ali je tudi uporabnik posameznega dela, ali oddaja posamezni del v najem, število uporabnikov – oseb in psov);
 2. najemnikov – ime, priimek, naslov, kontakt (telefonska številka, e-naslov), EMŠO, davčna številka, obstoj in višina dolga iz naslova neplačevanja obratovalnih stroškov ali iz naslova neplačevanja sredstev rezervnega sklada, podatke, vezane na posamezni del, katerega najemnik je oseba (številka stanovanja, lega, kvadratura, število uporabnikov;
 3. uporabnikov (gre za osebe, ki niso lastniki in uporabljajo posamezni del brez najemne pogodbe) – ime, priimek, obstoj in višina dolga iz naslova neplačevanja obratovalnih stroškov ali iz naslova neplačevanja sredstev rezervnega sklada, podatke, vezane na posamezni del, katerega uporabnik je oseba (naslov, številka stanovanja, kvadratura, število uporabnikov), kontakt (telefonska številka, e-naslov);
 4. prejemnikov položnic – ime, priimek, naslov prejemanja položnic (fizična pošta/e-račun..), obstoj in višina dolga iz naslova neplačevanja obratovalnih stroškov ali iz naslova neplačevanja sredstev rezervnega sklada, kontakt (telefonska številka, e-naslov);
 5. predstavnikov nadzornega odbora – ime, priimek, naslov stavbe, v kateri opravljajo funkcijo, in kontakt (telefonska številka, e-naslov);
 6. etažnih lastnikov in najemnikov, ki se strinjajo z obdelovanjem njihovih osebnih podatkov (ime, priimek, naslov, kontakt) za namen neposrednega trženja;
 7. dolžnikov – ime, priimek, naslov, kontakt (telefonska številka, e-naslov), EMŠO, davčna številka, višina dolga, iz katerega naslova obstaja dolg, obstoj morebitnih dogovorov, povezanih z njim, premoženje dolžnika in ali je v osebnem stečaju, podatke, vezane na posamezni del, katerega lastnik ali najemnik je oseba (naslov, številka stanovanja, število uporabnikov, kvadratura, lega);
 8. fizičnih oseb, ki kličejo z namenom naročila izdelka/ storitve (gre torej za posnetke telefonskih pogovorov za potrebe dokazovanja o sklenitvi posla);
 9. udeležencev nagradnih iger (ime, priimek, naslov in kontakt – telefon, e-pošta);
 10. delavcev (po pogodbi o zaposlitvi, o opravljanju začasnega ali občasnega dela upokojencev) in podjemnikov (ime, priimek, naslov, davčna številka, EMŠO, št. TRR, kontakt);
 11. glasovnih posnetkov zborov etažnih lastnikov (za potrebe učinkovitejšega upravljanja stavbe, za sestavo zapisnika, dokazila o pogajanjih za sklenitev posla in njegovi sklenitvi, o prejetih naročilih in reklamacijah);
 12. telefonskih posnetkov (za potrebe dokazil o sklenitvi posla, prejetih naročilih in reklamacijah).

IV. Ali je zagotovitev osebnih podatkov statutarna ali pogodbena obveznost ali pa obveznost, ki je potrebna za sklenitev pogodbe, ter ali mora posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, zagotoviti osebne podatke ter kakšne so morebitne posledice, če se taki podatki ne zagotovijo

Posameznik se lahko prostovoljno odloči, ali se bo podal soglasje, ki se veže npr, na sodelovanje v nagradni igri, prejem elektronskega računa, prejem novic itd. .

Pri podaji morebitne zahteve ali vprašanja posameznik ni dolžan zagotoviti osebnih podatkov. Če posameznik ne bo navedel kontaktnih podatkov, ga upravljavec ne bo mogel kontaktirati.

Za primere sklepanja pogodbenega razmerja z upravljavcem podatkov moramo posameznik posredovati zahtevane osebne podatke, sicer sklenitev pogodbenega razmerja ni mogoča.

V. Pravne podlageobdelave osebnih podatkov in nameni obdelave

Kot upravnik obdelujemo zgoraj navedene osebne podatke posameznikov na podlagi:

 • pogodbe (kot so pogodba o opravljanju storitev upravljanja, podjemne pogodbe, najemne pogodbe za skupne dele) za namene izvrševanja pogodbenih obveznosti;
 • zakona (izvajanje zakonskih pooblastil upravnika in njegovih dolžnosti – poročanje državnim organom in organom samoupravnih lokalnih skupnosti) za namene izvrševanja zakonskih obveznosti;
 • zakonitega interesa (ki ga utemeljujemo z razlogi učinkovitejšega upravljanja, elektronskega poslovanja, izterjave obveznosti, intervencije, za potrebe sestave zapisnika, dokazovanja poslovne komunikacije, naročil, pogajanj za sklenitev posla in dokazov o sklenitvi posla, dokazov o reklamacijah);
 • prostovoljne izjave ali soglasja (kot je dovoljenje za obdelavo vaših osebnih podatkov za namene neposrednega trženja, udeležbe v nagradnih igrah, za prejem elektronskega računa).

VI. Posredovanje podatkov tretjim osebam in obdelovalci soebnih podatkov

Obdelava osebnih podatkov se vrši tudi s pogodbenimi obdelovalci (zunanja IT podpora, odvetniki, izterjava), s katerimi je upravljavec sklenil ustrezen dogovor o obdelavi osebnih podatkov, pri čemer pri urejanju pogodbenega odnosa s pogodbenimi obdelovalci izhaja iz vsaj enake ravni varstva osebnih podatkov, kot jih zagotavlja sam. Upravljavec osebne podatke hrani na območju EU ter jih ne iznaša v tretje države.

VII. Roki hrambe osebnih podatkov

Podjetje Habit d.o.o. praviloma hrani osebne podatke, zbrane na pogodbeni podlagi, za čas trajanja pogodbe oz. vse dokler ima stavbo ali skupni del/ napravo v upravljanju in še toliko let, kolikor je potrebno za dokončanje morebitnih sodnih postopkov in potek zastaralnih rokov za vse obveznosti, ki izhajajo iz naslova upravljanja oz. dokler to zahteva zakon. Tudi podatki, ki jih podjetje obdeluje na podlagi zakonitega interesa, so hranjeni, dokler je takšen zakonit interes podan, najdlje dotlej, dokler je podjetje upravnik stavbe oz. do zastaranja obveznosti, zaradi katerih so osebni podatki zbrani.

VIII. Pravica do preklica soglasja

Vsak posameznik lahko kadarkoli pisno zahteva preklic za obdelavo osebnih podatkov, ki jih upravnik obdeluje na podlagi vašega prostovoljnega soglasja, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica. Zahtevo za preklic soglasja posameznik posreduje obliki sporočila na e-naslov: habit@habit.si

IX. Pravice posameznikov

Pod pogoji, ki jih določajo veljavni predpisi s področja varstva osebnih podatkov, ima vsak posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico do obveščenosti o obdelavi svojih osebnih podatkov, pravico do dostopa do osebnih podatkov, do popravka, do izbrisa, do omejitve obdelave, pravico do prenosljivosti, do ugovora, kot tudi do neavtomatizirane obdelave.

Posameznik se mora v vlogi, s katero uveljavlja svoje pravice, ustrezno identificirati in jasno opredeliti svojo zahtevo ter jo posredovati na e-naslov: habit@habit.si.

X. Informacije o varstvu osebnih podatkov

Če se vam zastavljajo dodatna vprašanja s področja varstva vaših osebnih podatkov ali bi želeli uveljavljati svoje pravice, lahko vašo zahtevo posredujete po navadni pošti na naslov Habit d.o.o., Koroška cesta 48, 3320 Velenje ali na elektronski naslov habit@habit.si.

XI. Pravica do pritožbe pri nacionalnem nadzornem organu

Če menite, da so kršene vaše pravice ali predpisi o varstvu osebnih podatkov oz. z odgovorom upravljavca niste zadovoljni, imate pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu (gp.ip@ip-rs.si), ki predstavlja nadzorni organ.

XII. Varstvo osebnih podatkov

Podjetje Habit d.o.o. izvaja tehnične in organizacijske ukrepe za zavarovanje osebnih podatkov, ki jih obdeluje.

XIII. Končna določba

Ta pravila zasebnosti so veljavna od 25.5.2018, s spremembami 9.7.2021. Spreminjajo se lahko skladno s spremembami predpisov in najboljšimi praksami.

 

 

O PIŠKOTKIH IN UPORABI NA NAŠI SPLETNI STRANI

 

Kaj so piškotki?
Piškotek je datoteka, ki shrani nastavitve spletnih strani. Spletna mesta piškotke shranijo v naprave uporabnikov, s katerimi dostopajo do interneta z namenom prepoznavanja posameznih naprav in nastavitev, ki so jih uporabniki uporabili pri dostopu. Piškotki omogočajo spletnim stranem prepoznavanje, če je uporabnik že obiskal to spletno mesto in pri naprednih aplikacijah se lahko z njihovo pomočjo ustrezno prilagodijo posamezne nastavitve. Njihovo shranjevanje je pod popolnim nadzorom brskalnika, ki ga uporablja uporabnik – ta lahko shranjevanje piškotkov po želji omeji ali onemogoči.

 

Zakaj so piškotki potrebni?
Piškotki so temeljnega pomena za zagotavljanje uporabniku prijaznih spletnih storitev; najpogostejše funkcije e-poslovanja ne bi bile mogoče brez piškotkov. Z njihovo pomočjo si spletna stran zapomni posameznikove preference in izkušnje, brskanje po spletnih straneh pa je s tem bolj učinkovito in prijetno. Razlogov za uporabo piškotkov je več. Uporabljajo se za shranjevanje podatkov o stanju posamezne spletne strani (podrobnosti o prilagoditvah posamezne spletne strani), pomagajo pri izvajanju spletnih storitev (npr. spletne trgovine), pomagajo pri zbiranju statistik o uporabnikih in obiskanosti spletnega mesta, o navadah spletnega uporabnika.
Piškotki, ki jih uporabljamo na naši spletni strani, ne zbirajo vaših osebnih podatkov, s katerimi bi vas bilo mogoče osebno prepoznati in ne morejo poškodovati vašega računalnika, tablice ali mobilnega telefona. Piškotki omogočajo delovanje našega spletnega mesta in nam pomagajo razumeti, katere informacije so najkoristnejši za obiskovalce.

 

Priglasitev
Z uporabo tega spletnega mesta se strinjate, da to spletno mesto nastavi piškotke na vašem računalniku ali mobilni napravi.

 

Upravljanje in brisanje piškotkov
Če želite spremeniti način uporabe piškotkov v brskalniku, vključno z blokiranjem ali izbrisom, lahko to storite z ustrezno spremembo nastavitev brskalnika. Za upravljanje piškotkov vam večina brskalnikov omogoča, da sprejmete ali zavrnete vse piškotke, sprejmete samo določeno vrsto piškotkov ali pa vas opozori, da stran želi shraniti piškotek. Piškotke, ki jih je brskalnik shranil, lahko tudi enostavno izbrišete. Če spremenite ali izbrišete brskalnikovo datoteko s piškotki, spremenite ali nagradite vaš brskalnik ali napravo, boste morda morali ponovno onemogočiti piškotke. Postopek za upravljanje in brisanje piškotkov se razlikuje od brskalnika do brskalnika. Če pri tem potrebujete pomoč, lahko pogledate v brskalnikovi pomoči uporabnikom.